Категории

Най-продавани

Крипс ООД

Промоции

В момента няма промоции.

РиЦ консулт ООД

• Сключване на договор за счетоводни услуги с клиента;
• Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан;
• Счетоводна обработка на текущите документи, в съответствие с изискванията на българското счетоводно законодателство и Международните Счетоводни Стандарти;
• Изготвяне и подаване на месечни справки декларации по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС);
• Изготвяне и подаване на месечни VIES декларации, съгласно изискванията на ЗДДС;
• Проверка за дължими месечни данъци, изчисляване и подготвяне на платежни документи за превода им;
• Изготвяне на периодични счетоводни справки, отразяващи текущия финансов резултат на дружеството;
• Изготвяне на месечни и периодични справки за дейността на клиента, отразяващи складови наличности, движения по определени счетоводни сметки, разчети с търговски контрагенти и финансови институции;
• Изготвяне на месечни и периодични отчети по конкретно зададена форма от клиента, съдържащи необходимата информация за анализ на определени фирмени показатели;
• Съдействие и участие при изготвянена калкулации и себестойности на съществуващите производства на дружеството;
• Организиране и участие при извършването на годишни инвентаризации на активи и пасиви на дружеството. Вътрешнофирмен одит;
• Своевременна информация за настъпили промени в данъчно-осигурителното или трудово законодателства;
• Изготвяне на междинни и годишни консолидирани финансови отчети на дружеството, като предприятие-майка, в определени срокове;
• Допълнителни счетоводни услуги, на база специфичните изисквания на клиента.
0887687203 - Цветана Юрукова
0888593117 - Ралица Юрукова
rizconsult@abv.bg